http://cpa.brrd.in.th/web/


 
อีเมล

นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ และข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เข้าร่วมรับเสด็จเฝ้าละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานวันข้าว รายละเอียด

 

นายรณชัย ช่างศรี  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เป็นวิทยากรการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว กิจกรรม การทำนาแบบประณีต รายละเอียด

 

 

ส่งเสริมและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้  รายละเอียด    เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗   เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ  ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวัน  ต้นไม้แห่งชาติ รายละเอียด 

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน" ในการประชุมกิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพและการตลาดเมล็ดพันธุ์ รายละเอียด

เมื่อวันที่ ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร รายละเอียด 


วันที่  ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๗  ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ได้ออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียด ประกาศ  ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  จำนวน ๓ รายการ   รายละเอียด

ประกาศ คุณลักษณะครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ รายละเอียด

กำหนดราคากลาง รายละเอียด 

ผู้บริหาร

นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

ค้นหาในเว็บไซต์

กรมการข้าว


พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา